ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ රාමසාන් උපවාස සමය ලබන 18 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කොළඹ මහ පල්ලියයි මෙය නිවේදනය කලේ.

Sinhala Puvath is a Sinhala-language news website based in Sri Lanka, by WARTHAMANA WEB TEAM. Sinhala Puvath was established in 2016. The website's coverage includes politics, sports, entertainment and military.